Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Koncepcja pracy w szkole na lata 2017-2022

PODSTAWA PRAWNA:

Koncepcja pracy szkoły została opracowana na podstawie:

 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) ogłoszono dnia 11 stycznia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego  dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 

WSTĘP

Tworząc koncepcję pracy szkoły wzięto pod uwagę następujące czynniki:

 1. Wytyczne do opracowania koncepcji pracy szkoły
 2. Obowiązujące prawo oświatowe
 3. Diagnozę sytuacji szkoły
 4.  Analizę danych (informacji, umożliwiających wyznaczenie kierunków dalszych działań)
 5. Opracowane programy i projekty realizowane w szkole
 6. Wnioski zgłaszane przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami
 7. Zasady wspierające projektowanie i realizację koncepcji pracy szkoły,

takie jak:

 1.  Odpowiedź na pytanie: „Czym ta koncepcja ma być?”
 2.  Cechy dobrej koncepcji pracy szkoły:
 • użyteczność
 • racjonalność
 • realność
 • porządek w planowaniu
 • wykorzystanie istniejących w szkole szans
 • powodzenie w realizacji zamierzeń koncepcyjnych
 • łatwość modyfikowania i wprowadzania doraźnych zmian („Im bardziej odległa perspektywa, tym mniej szczegółowy cel”)

 

Niniejsza koncepcja została pomyślana jako podstawa rozwoju i doskonalenia pracy szkoły, a nie jedynie jako spełnienie obowiązku nałożonego rozporządzeniem. Ma mieć wartość merytoryczną, a nie wyłącznie formalno - biurokratyczną. Jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuację prawną w oświacie, a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących w szkole. Otwartość koncepcji ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje wnioski.

 

Dla Dyrektora szkoły może być ważnym punktem odniesienia przy podsumowaniu roku szkolnego. Jej ewaluacja winna mieć charakter realny, tj. możliwy do zrealizowania w konkretnej sytuacji. Wskazane jest i nieodzowne, aby nauczyciele angażowali się w realizację określonych zadań. Powodzenie w realizacji zamierzeń koncepcyjnych nie będzie również możliwe bez aktywnego włączania się wszystkich podmiotów działających w szkole. Realizacja poszczególnych zadań będzie miała różny rytm. Trudno dzisiaj dokładnie przewidzieć wszystkie terminy, gdyż uzależnione jest to od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Ewaluacja następować będzie corocznie, na zakończenie roku szkolnego i przedstawiana zostanie Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

1. Dane ogólne o szkole:

Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim jest placówką 8 oddziałową. Posiada 7 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, gabinet logopedyczny, gabinet pedagoga ,salę gimnastyczną oraz bibliotekę z czytelnią. Teren podwórka szkolnego jest ogrodzony. Na terenie znajduje się wybrukowany plac oraz boisko sportowe , teren zielony. Przy szkole działa oddział przedszkolny.

 

2. Lokalizacja:

Szkoła znajduje się we wsi Rożnowo Nowogardzkie, która administracyjnie należy do gminy Maszewo. Do szkoły uczęszczają dzieci z Rożnowa Nowogardzkiego, Darża, Dąbrowicy, Przemocza, Swojcina, Tarnowa, Zagórców. Dzieciom dojeżdżającym zapewniony jest dowóz i świetlica.

 

3. Kadra szkoły:

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych ( WDN, spotkania Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych ( studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on-line.

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły „Wy jesteście przyszłością świata”

CZYLI: Szkoła zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznania i światopoglądu.

 

Wizja szkoły: Motto:

 

Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły. 

 

Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwój uczniów. Uczniom naszej szkoły oferujemy: 

 • edukację dostosowaną do ich możliwości,
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych 
 • stymulujących i wspomagających rozwój i umożliwiających uczestnictwo w projektach edukacyjnych, 
 • naukę w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa,
 • możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej, przedmiotowej, wymianie doświadczeń z rówieśnikami, 
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych 

 

Planowane inwestycje na lata 2017-2022 

 • doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne służące uatrakcyjnieniu nauki, 
 • sukcesywnie przeprowadzane remonty.

 

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie. Dbając o bezpieczeństwo dzieci w szkole należy: 

 • rzetelnie pełnić dyżury nauczycielskie i niezwłocznie eliminować pojawiające się zagrożenia,
 • reagować na wszelkie formy agresji, arogancji, wulgarnego oraz niestosownego zachowania się uczniów, 
 • promować wzorowe zachowanie uczniów, wyróżniać tych, którzy dają dobry przykład swoim rówieśnikom (pochwała na apelu, listy gratulacyjne do rodziców itp.), 
 • uczestniczyć w programach profilaktycznych, 
 • ściśle współpracować z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
 • organizować spotkania uczniów jak i rodziców z policjantami, ratownikami medycznymi, psychologiem, pedagogiem oraz innymi osobami zajmującymi się problematyką zachowań i bezpieczeństwa dzieci. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole jest priorytetem wymagającym konsekwentnych i odpowiedzialnych działań prowadzonych w różnych obszarach przez wszystkich pracowników szkoły.

 

Szkoła jest instytucją :

 • wspomagającą indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości, szczególną troską otacza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • życzliwą wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia;
 • bezpieczną 
 • monitorowaną; walczącą z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą;  wymagająca asertywności;
 • kształtującą model wartości wsparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • spełniającą oczekiwania środowiska 
 • współpracującą z rodzicami oraz dbająca o dobrą opinię w środowisku;
 • przygotowującą uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się warunków życia;

 

Szkoła współpracuje ze społecznością lokalną. Integracja szkoły odbywa się poprzez następujące działania: 

 • wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jej osiągnięć na stronie internetowej szkoły i Facebooku oraz w lokalnej prasie, stworzenie warunków do udziału rodziców w życiu szkoły poprzez pracę w Radach Oddziałowych oraz w Radzie Rodziców, współpraca z Sołtysami okolicznych  wsi , Radą Sołecką, OSP -Przemocze , kołem Łowieckim Bór  ,
 • wspierającymi działalność opiekuńczo – wychowawczą  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie, Policją, Sądem Rodzinnym, organizacja wspólnych uroczystości okolicznościowych i imprez środowiskowych celem integracji społeczności lokalnej ze szkołą, jak również promocją szkoły na zewnątrz,
 • wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych służących rozwojowi wsi. 

Szkoła jest efektywnie zarządzana. Efektywne zarządzanie placówką polega na: 

 • dostarczaniu nauczycielom informacji na temat jakości i efektywności ich pracy, 
 • podnoszeniu efektów pracy szkoły, 
 • wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli, 
 • pozyskiwaniu dodatkowych środków pozabudżetowych służących podnoszeniu efektywności kształcenia, 
 • poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań zapewniających dobre funkcjonowanie szkoły w przyszłości. 

 

Priorytety

Jesteśmy po to, aby:

 • wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego
 • nauczyć młodego człowieka uczenia się, a zwłaszcza polubienia uczenia się.
 • wyposażyć go w narzędzia komunikowania się z innymi ludźmi i rozumienia dzieł pokoleń współczesnych i przeszłych.
 • wyzwolić własną inwencję twórczą i pomysłowość.
 • pozwolić mu stać się kreatorem własnej drogi rozwoju.
 • przygotować go do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie nauczania-uczenia się technologii informatycznych.  

 

Cele ogólne

Jesteśmy po to, aby:

 • nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności
 • wspomagać podejmowany wysiłek poznawczy i intelektualny
 • rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące
 • dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw
 • kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki
 • uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań
 • -rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
 • wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności-inności
 • umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami
 • kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim

 • Ma poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, środowiska, regionu i kraju.
 • Godnie reprezentuje rodzinę, tradycję szkoły oraz ojczyznę.
 • Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny.
 • Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniu i kreatywny w działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
 • Zna swoje mocne i słabe strony, potrafi radzić sobie z porażką i sukcesem.
 • Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych. Jest wrażliwy na piękno przyrody.
 • Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
 • Korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury. 
 • Bezpiecznie posługuje się technologiami informacyjnymi, zna płynące z nich zagrożenia.  

 

MOCNE STRONY SZKOŁY

MOCNE STRONY:

 • Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje, podejmują nowe działania, doskonalą swój warsztat pracy. 
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych jest interesująca, także dzięki pozyskiwaniu przez szkołę dodatkowych środków na ten cel. 
 • W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów. 
 • Szkoła realizuje Program Wychowawczo - Profilaktyczny poddawany bieżącej ewaluacji. 
 • Rada pedagogiczna analizuje wyniki klasyfikacji, egzaminu, formułuje i wdraża do dalszej pracy wnioski. 
 • W szkole obowiązują spójne zasady oceniania -WSO, PSO. 
 • Corocznie przygotowywany jest bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. 
 • Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 
 • Dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym. Dobra współpraca z instytucjami, organem prowadzącym i nadzorującym szkołę. 
 • W szkole funkcjonuje monitoring przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa uczniów. 

 

SŁABE STRONY:

 • Zbyt mała grupa uczniów angażuje się w konkursach i zajęciach kół przedmiotowych. 
 • Brak etatu psychologa , zbyt mały wymiar etatu nauczyciela świetlicy. 
 • Słabe wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne , przestarzała pracownia komputerowa , zbyt mała szatnia , brak pracowni chemicznej , fizycznej .

 

SZANSE:

 • Zjawiska i procesy zachodzące w szkole będą korzystnie wpływają na jej pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 
 • Pozytywne opinie o szkole wpływają na pozyskanie sprzymierzeńców i darczyńców. 
 • Rodzice pozytywnie wpływają na działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły.
 • Nawiązanie współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami wnosi do szkoły nowe pomysły na realizację działań dydaktyczno – wychowawczych. 
 • Pozytywne zmotywowanie do pracy poprzez udział nauczycieli w licznych szkoleniach. 
 • Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów
 • Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej.

    

Współpraca z absolwentami:

 • spotkania absolwentów z uczniami
 • udział absolwentów w uroczystościach szkolnych
 • współpraca z absolwentami pełniącymi funkcje publiczne na rzecz promocji szkoły

 

Promowanie wartości edukacji

 1. Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i osiągnięć uczniów: przygotowywane są ulotki dotyczące działań szkoły, na stronie internetowej umieszczane są informacje o sukcesach i działaniach szkoły, reklamowanie szkoły w środowisku.
 2. Szkoła promuje potrzebę uczenia się poprzez: organizację konkursów, organizację turniejów sportowych dla szkół podstawowych, listy gratulacyjne dla rodziców na zakończenie roku szkolnego i po sukcesach uczniów, udostępnianie pracowni komputerowej.
 3. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym: wyjazdy rodzinne dla mieszkańców wsi, udział społeczności lokalnej w uroczystościach szkolnych: jasełka, wieczornice itp.

 

Plan działań szkoły na lata 2017 - 2022

I. Działalność dydaktyczna 

1.Utrzymanie lub poprawa efektów kształcenia. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

2.Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

3.Systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

4.Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

5.Zorganizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianów zewnętrznych. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

6.Analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

7.Propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

8.Wykorzystywanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów.  

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele.  

9.Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach.

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

10.Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.  

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

11.Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • 2017 - 2022 Dyrektor, pedagog, nauczyciele. 

12.Otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach zajęć prowadzonych dla uczniów z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele.

13. Dostosowanie systemu oceniania do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

14.Przygotowywanie ćwiczeń i zadań na różnym poziomie trudności.  

 • 2017 - 2022 Nauczyciele. 

 

II. Działalność opiekuńczo – wychowawcza 

1.Zapewnienie uczniom opieki przed, w czasie i po zajęciach lekcyjnych.  

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

2.Opracowanie i ewaluacja Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, pedagog, nauczyciele. 

3.Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, pedagog, nauczyciele. 

4.Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych.  

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

5.Eliminowanie przejawów agresji i przemocy. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

6.Udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów. 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

7.Organizowanie akademii i uroczystości szkolnych.

 •  2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

8.Organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze turystycznym, krajoznawczym, sportowym.

 •  2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

9.Organizowanie spotkań i spektakli profilaktycznych 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, pedagog, nauczyciele. 

10.Udział  w akcjach charytatywnych. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

11.Pedagogizacja rodziców. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, pedagog, nauczyciele. 

12.Stałą współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze i społeczne szkoły. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, pedagog, nauczyciele.   

 

III. Organizacja i zarządzanie szkołą 

1.Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor. 

2.Monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor. 

3.Efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor. 

4.Efektywna współpraca z Radą Rodziców. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor. 

5.Sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez kontrolę, wspomaganie nauczycieli, ewaluację i monitorowanie.  

 • 2017 - 2022 Dyrektor. 

6.Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor. 

7.Analiza wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 •  2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

8.Tworzenie zespołów przedmiotowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności szkoły. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

9.Realizacja zadań zespołów przedmiotowych.  

 • 2017 - 2022 Nauczyciele. 

10.Publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej, zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji.

 •  2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

11.Włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących szkoły. 

 •  2017 - 2022 Dyrektor. 

 

IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

1.Zasięganie opinii rodziców w sprawach szkoły.

 •  2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele.

2. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

3.Wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych z włączeniem rodziców.

 •  2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

4.Włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym.

 •  2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele.

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową szkoły. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele.

6. Zacieśnianie współpracy z partnerami szkoły.

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

 

V. Kadra pedagogiczna 

1. Aktywny udział nauczycieli w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. 

 • 2017 – 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

2.Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do podnoszenia efektywności nauczania. 

 • 2017 – 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

3.Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli i jego realizacja. 

 • 2017 – 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

4.Szkolenie nauczycieli w ramach WDN i zespołów przedmiotowych. 

 • 2017 - 2022 Dyrektor, nauczyciele. 

 

Monitoring, okresowa ewaluacja, planowanie dalszego rozwoju.

Monitorowanie będzie prowadzane na bieżąco poprzez analizę zebranej dokumentacji: wytworów ucznia, nauczyciela, rodzica, Rady Pedagogicznej i dyrekcji. Dodatkowo działania będą poddawane obserwacji. Zbierane będą opinie ustne: oceny, sądy oraz przeprowadzane w miarę potrzeb ankiety. Wiedza ta posłuży do naniesienia zmian i korekt, jeżeli takie będą potrzebne, oraz zaplanowania dalszych działań. Ocena będzie dokonywana systematycznie, po roku realizacji planu pracy na podstawie zebranych w ciągu roku danych. Umożliwi to stwierdzenie uzyskania zakładanych rezultatów, a w końcowym efekcie osiągnięcie celów. Realizacja zakładanych w koncepcji celów odbywać się będzie poprzez zaplanowane działania.

Data dodania: 2018-09-05 12:38:47
Data edycji: 2018-09-07 10:00:44
Ilość wyświetleń: 225

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w ankiecie szkolnej!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook
Zadzwoń Wyślij e-mail trasa dojazdu