UWAGA!! Od 01 marca rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25!!!! Dokumenty do pobrania w zakładce rodzica.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program profilaktyczno-wychowawczy

 

 

 

 

 

PROGRAM

PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROŻNOWIE NOWOGARDZKIM

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Preambuła ...............................................................................................................................3

Misja i wizja szkoły...................................................................................................................5

Model absolwenta ..................................................................................................................5

PODSTAWNA PRAWNA...........................................................................................................6

Część 1: Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości............................................7

Część 2: Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole....................................................................9

Część 3: Współpraca z rodzicami...........................................................................................11

Część 4: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród

dzieci i młodzieży..................................................................................................................13

Część 5: Sposoby motywowania do pracy. Doradztwo zawodowe.......................................14

Część 6:Wychowanie do wartości.........................................................................................17

Część 7: Zdrowy tryb życia....................................................................................................18

Część 8: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo ; trudności w nawiązywaniu kontaktów

rówieśniczych ......................................................................................................................20

Część 9: Cyberprzemoc.........................................................................................................24

Część 10: Uzależnienia .........................................................................................................27

Część 11: Prawidłowe relacje rodzinne ; przemoc w rodzinie …...........................................35

 

 

 

 

 

 

Preambuła

 

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka.

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny styl i sposób na życie.

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań ryzykownych.

Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach.

 

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym.

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działalności z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki:

1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc;

2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności;

3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka, tj. po próbie samobójczej. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni w bardzo dyskretni i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia mu stałej specjalistycznej opieki.

 

 

 

 

Misja i wizja szkoły

 

Misja szkoły:

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Wizja szkoły:

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

 

Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

-jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

-planuje karierę zawodową podejmując świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

-potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

-zgodnie współpracuje z innymi;

-j est życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

-potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowy

-przyjmuje asertywną postawę wobec zagrożeń współczesnego świata

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 r. poz. 356);

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 r. poz. 1214);

 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573).

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 r.poz. 1654, z 2017 r. poz. 773

 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 9.Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz.

 1. Rozporządzenie MEN z dn.16 sierpnia2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

 2. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018 / 2019 – pismo MEN z dn.15 lipca 2018 r.

 3. Rozporządzenie MEN z dn 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty, działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U. Z 2015 r. poz.1249 ze zm.)

 

 

 

 

Część 1: Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

CELE:

• kształtowanie świadomości obywatelskiej,

• kształtowanie patriotyzmu lokalnego,

• rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro,

• pielęgnowanie postaw patriotycznych,

• zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,

• dbałość o używanie poprawnej polszczyzny,

• wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymn kraju, godło, flaga oraz dbanie o krzewienie innych symboli, wartości i tradycji narodowych,

• pielęgnowanie tradycji narodowych,

• uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych, poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp.

 • uczczenie w sposób szczególny 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

   

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Odbiorca

Kształtowanie osobowości ucznia oraz uświadomienie przynależności do narodu

 

- „spotkania w kulturą”,

- nakłanianie uczniów do własnej twórczości

- odwiedzanie miejsc kultury narodowej

- koła rozwijające zainteresowania,

 

- podczas godziny wychowawczej

nauczyciele prowadzą ćwiczenia

kształtujące postawy

koleżeńskie,

- szkolenia nauczycieli,

 

 

Wszyscy nauczyciele

Cyklicznie

Grupy społeczności szkolnej

Kontynuowanie współpracy z opiekunami i rodzicami uczniów

-spotkania, zebrania,

-broszury informacyjne

-prelekcje dla rodziców

-kontynuowanie współpracy z instytucjami

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Nauczyciele i wychowawcy

Budowanie więzi kulturowej.

Współpraca ze społecznością lokalną

-wykłady, warsztaty

-obchodzenie w szkole uroczystości:

-wieczór andrzejkowy

-bal karnawałowy -Święto Niepodległości

(akademia,wieczornica)

-DEN

-Mikołajki

-Jasełka

-szkolny wolontariat

-galeria zdjęć , -publikacja na stronie internetowej szkoły

- pasowanie na ucznia

Wszyscy nauczyciele/ osoby odpowiedzialne za stronę internetową szkoły

Na bieżąco

uczniowie

Poznanie historii lokalnej społeczności

 

-zajęcia wychowawcze w klasach

-poznanie historii mojej małej ojczyzny

-spotkania z

mieszkańcami

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Uczniowie/ nauczyciele/

rodzice

 

Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

-100 pocztówek dla stu szkół

-pocztówki dla Powstańców warszawskich

-apel i wieczornica z okazji 11 listopada

-9 listopada śpiewanie hymnu (cztery zwrotki)

-konkurs na narodową potrawę kulinarną

-Prezentacja multimedialna:

,, Droga do wolności’’

-konkurs plastyczny

-100 km dla Niepodległej

-,,Piękna nasza Polska cała....”- makieta najważniejszych zabytków Polski

-konkurs pieśni patriotycznych

-100 żonkili na setną rocznicę Odzyskania Niepodległości

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Uczniowie/

społeczność lokalna/

rodzice

 

 

Część 2: Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole

 

CELE:

• Zacieśnienie współpracy z rodzicami;

• Zaangażowanie rodziców w życie szkoły

• Stałe monitorowanie sytuacji w szkole

• Podejmowanie konsekwentnych działań eliminujących zachowania agresywne i przemocowe w momencie ich pojawienia się

• Kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka

 

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Odbiorca

1.Realizacja wniosków do dalszej pracy z ankiety ewaluacyjnej z roku szkolnego 2017/2018

2.Promowanie zachowań zgodnych ze społecznie akceptowalnymi normami

3.Nauczanie dorosłych –w jaki sposób rozpoznać różne formy agresji i przemocy.

-wprowadzenie zmian do PWP

-współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi -rozwiązywanie trudności wychowawczych

-opracowywanie materiałów informacyjnych, prelekcje dla rodziców

-aktualizacja procedur postępowania

-projekt edukacyjny ,,Bezpieczni w sieci’’

Wychowawcy klas

Cały rok

Rodzice/uczniowie/

nauczyciele

4.Zaangażowanie rodziców do współpracy w promowaniu poprawnego stylu zachowania

-wspieranie pracy wychowawcy

 

 

Rodzice

 

5.Budowanie odpowiedniej świadomości dzieci i młodzieży- rozbudzanie wrażliwości

 

-Zajęcia prowadzone w formie pogadanek, szkoleń

-współpraca ze schroniskiem dla zwierząt

-GÓRA GROSZA

- zbiórka nakrętek

 

 

 

 

Wychowawcy/

nauczyciele

6.Uczenie i utrwalanie prawidłowych form zachowania w sytuacjach trudnych

-spotkania z przedstawicielami policji i pedagogiem szkolnym

-psychodramy

-aktywizujące zajęcia ruchowe

 

 

uczniowie

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie przeciwdziałania agresji

-współpraca z pedagogiem i PPP

-dzielenie się doświadczeniem

-stosowanie procedur postępowania

-szkolenia nauczycieli

-projekcje filmowe występy w internecie

 

 

nauczyciele

 

 

Część3: Współpraca z rodzicami

 

CELE:

• Budowanie trwałych relacji na linii rodzic – nauczyciel – szkoła

• Wdrożenie rodziców w organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego

• Ujednolicenie oddziaływań w środowisku szkolnym i rodzinnym dziecka

 

 

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Odbiorca

1.Analiza wniosków z ankiety ewaluacyjnej

2.Podnoszenie społecznych kompetencji nauczycieli.

-badanie ewaluacyjne

-spotkania z rodzicami

-szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

Zespół ds. ewaluacji

Zgodnie z terminarzem

 

Nauczyciele/wychowawcy/dyrektor

3.Nawiązywanie dialogu.

4. Uświadamianie opiekunom uczniów ich praw i obowiązków wynikających z faktu uczestnictwa ich dziecka w życiu szkoły.

5.Współpraca z Radą Rodziców

6.Poznanie oczekiwań rodziców względem szkoły

- spotkania z dyrektorem, pedagogiem

- dyżury dla rodziców

-zebrania z rodzicami

-udział w uroczystościach szkolnych np. wieczornice ,Dzień Babci i Dziadka, -imprezy klasowe

- konsultacje dotyczące treści zawartych w planie wychowawczym

 

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Rodzice

7.Kontynuacja wspólnego partnerskiego podejścia i

zarządzania placówką szkoły

-współorganizowanie wydarzeń przy współpracy rodziców

 

Cała społeczność szkolna

Na bieżąco

Rodzice

 

8.Wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych.

 

 

-informowanie osób potrzebujących o instytucjach świadczących pomoc

-spotkania rodziców z pedagogiem

 

Wszyscy nauczyciele i dyrektor

 

Na bieżąco

 

Pedagog/naucz nauczy/rodzice

 

 

Część 4: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

 

CELE:

• Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci

• Rozwijanie kompetencji czytelniczych

• Krzewienie rodzinnej kultury czytelniczej

 

 

 

Zadania

Sposób realizacji

odpowiedzialni

Termin

Odbiorca

 

1.Zapoznanie rodziców ze statystykami poziomu czytelnictwa uczniów.

2.Zapoznanie wychowawców z danymi dot. czytelnictwa uczniów

-półroczna i roczna statystyka czytelnictwa w raportach klasyfikacyjnych

-przyznanie tytułu najlepszego czytelnika

Nauczyciel bibliotekarz

Styczeń/czerwiec

Rodzic/wychowawca

3.Zaangażowanie rodziców do współpracy przy promowaniu czytelnictwa wśród uczniów

4.Pozyskiwanie funduszy na zakup nowych książek

 

-Program zewnętrzny

,, Cała Polska czyta dzieciom’’,

,,Wychowanie przez czytanie’’

-pozyskiwanie książek używanych

-,, wędrująca książka”

Wychowawcy, rodzice, nauczyciel bibliotekarz

Cały rok

Rodzice

 

5.Rozwój poziomu intelektualnego i wiedzy poprzez obcowanie z książką

6.Edukacja kulturalna

-konkursy promujące czytelnictwo,

-zajęcia w bibliotece

 

Nauczyciel bibliotekarz

Na bieżąco

uczniowie

 

 

Część 5: Sposoby motywowania do pracy. Doradztwo zawodowe

 

CELE:

• Budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz kształtowanie wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów,

• Poznawanie mnemotechnik i rozwinięcie nawyku stałego korzystania z dopasowanych do swoich potrzeb technik pamięciowych.

• Kształtowanie umiejętności organizacji czasu oraz przestrzeni do pracy,

• Budowa systematyczności w nauce oraz wypracowanie metody powtórek,

• Kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy,

• Uświadamianie rodziców / opiekunów o konieczności wsparcia oraz okazywaniu akceptacji dziecka,

• Informowanie rodziców / opiekunów w jaki sposób mają pracować ze swoją pociechą. Wskazanie poradni, w których pracują specjaliści zajmujący się daną tematyką.

 

Zadania

Sposób realizacji

odpowiedzialny

termin

Odbiorca

1.Diagnoza zjawiska-

liczba osób przejawiających trudności w nauce oraz ich specyfika

2.Zapoznanie uczniów i ich rodziców z wymaganiami stawianymi przed uczniami z danego przedmiotu szkolnego

-diagnoza zjawiska

-analiza uzyskanych wyników

-dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb uczniów

-współpraca z rodzicami

-spotkania ze specjalistami

-zapoznanie z opiniami PPP

-monitorowanie osiągnięć edukacyjnych

Wychowawcy/

pedagog szkolny

Na bieżąco

Cała społeczność szkolna

 

3.Pedagogizacja rodziców na temat symptomów specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów.

4. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami

-pogadanki

-spotkania ze specjalistami

-szkolenia

Pedagog/wychowawcy/

nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne

Zgodnie z potrzebami

Nauczyciele i wychowawcy

5.Pedagogizacja nauczycieli na temat możliwych zaburzeń zachowania uczniów

6.Dostosowanie formy zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów szkoły

-szkolenia

-literatura przedmiotu

 

dyrektor

Zgodnie z potrzebami

Nauczyciele i wychowawcy

7.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

8.Wzmacnianie poczucia akceptacji do samego siebie i względem innych uczniów

-spotkania ze specjalistami

-doradcą zawodowym,

logopedą

-indywidualne rozmowy z wychowawcą

Wychowawcy/

nauczyciel przedmiotu

Na bieżąco

Uczniowie

9.Kształtowanie umiejętności organizacji czasu

10.Wdrażanie do systematyczności

11.Rozwój doradztwa zawodowego

-ćwiczenia, dyskusje

-udział w lekcjach doradztwa zawodowego

-uwzględnianie tematyki doradztwa zawodowego w lekcjach z wychowawcą i pozostałych przedmiotach

-gazetki szkolne

-wyjazdy do zakładów pracy

-rozmowy z przedstawicielami różnych zawodów

-monitorowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacji edukacyjno- zawodowe

Wszyscy nauczyciele/

pedagog szkolny

Na bieżąco

uczniowie

 

 

Część 6: Wychowanie do wartości

 

CELE:

• przybliżenie znaczenia poszczególnych wartości w życiu człowieka

• kształtowanie gotowości do świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania za nie

• rozpowszechnianie wyznawanego w społeczeństwie systemu wartości

Zadania

Sposób realizacji

odpowiedzialny

Termin

 

Odbiorca

1.Zwiększenie świadomości wychowania do wartości przez rodzinę

2.Uświadomienie ich kluczowego znaczenia w edukacji

 

-spotkania z wychowawcami, pedagogiem szkolnym

-uświadamianie rodzicom znaczenia ich podejścia do wpajanych przez szkołę wartości

 

wychowawca

Zebrania z rodzicami

Rodzice

3.Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym

-akademie szkolne

-wyjścia do teatru/muzeum itp.

-godziny wychowawcze

-spotkania z pedagogiem

-przestrzeganie savoir-vivre

-modelowanie postaw właściwego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka

Wychowawcy/pedagog

 

uczeń

 

 

Część 7: Zdrowy tryb życia

CELE:

• pogłębienie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,

• zmniejszenie występowania zaburzenia odżywiania,

• kształtowanie odpowiedniej, aktywnej postawy i dbanie o zdrowie własne, swoich bliskich i innych ludzi;

• promowanie regularnego uprawiania sportu,

• uświadamianie istnienia chorób cywilizacyjnych,

• wzrost świadomości na temat jedzenia i jego jakości,

• nabycie nawyków żywieniowych,

• wzrost bądź nabycie zdolności samodzielnego przygotowywania pokarmów,

• popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów,

• wzrost wiedzy na temat chorób związanych ze złym odżywianiem, brakiem ruchu, czy utrzymywaniem niewłaściwej/ nieodpowiedniej higieny osobistej,

Zadania

Sposób realizacji

odpowiedzialni

termin

Odbiorcy

1.Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia

2.Uświadamianie uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie się.

3.Świadomość znaczenia ruchu fizycznego w życiu każdego człowieka

4.Uświadamianie dbałości o higienę

5. Zmiana przyzwyczajeń żywieniowych na terenie szkoły i poza nią

 

 

-programy zewnętrzne:

,, Program dla szkół’’, ,, Zdrowo jem więcej wiem’’

-zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania sportowe: zajęcia taneczne, Dzień Dziecka na sportowo, rajdy piesze, zajęcia sportowe

-konkursy sportowe:

Spartakiada klas I-III,

rozgrywki piłkarskie,

bieg 100 km dla Niepodległej

Wszyscy nauczyciele

Wg harmonogramu

uczniowie

 

 

Część 8: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych

 

CELE:

• poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią,

• prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych,

• profilaktyka zachowań ryzykownych,

• tworzenie tradycji i więzi ze szkołą,

• budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych,

• uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów,

• przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania,

• budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły.

• kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,

• rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

• przygotowanie dzieci do rozsądnego i samodzielnego życia w społeczeństwie,

• rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów,

• poszerzanie wiedzy nauczycieli i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi oraz istotności nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji międzyrówieśniczych,

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Odbiorcy

1.Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i po za nią.

2. Monitorowanie świadomości poczucia bezpieczeństwa w szkole.

-dobieranie odpowiednich działań profilaktyczno

- wychowawczych

-spotkania informacyjne, uroczystości szkolne, apele

-przedstawienia profilaktyczne

-e-lekcje

-pogadanki z pedagogiem

-scenki dramowe

Wszyscy pracownicy szkoły

Na bieżąco

uczniowie

3.Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym u dzieci

4.Profilaktyka agresywnych zachowań

5.Przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych

6.Profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, Internetu i hazardu

-spotkania ze specjalistami/funkcjonariuszami policji i straży pożarnej

 

-pogadanki z pedagogiem szkolnym

 

 

 

 

 

 

-Dzień Bezpiecznego Internetu- prelekcja i przedstawienie

-Projekt edukacyjny: ,,Bezpiecznie w sieci’’

Pedagog/wychowawcy

Cyklicznie

Uczniowie

 

7.Usprawnianie oraz zwiększanie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia

8.Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania

9.Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci

-spotkania informacyjne ze specjalistami

-udział w szkoleniach

-indywidualne spotkania z rodzicami

Dyrektor

nauczyciele i wychowawcy

 

Na bieżąco

Nauczyciele Wychowawcy

Pracownicy szkoły

 

10.Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły

-prowadzenie prac remontowych

-dbanie o bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne i intelektualne uczniów

Dyrektor

 

Nauczyciele

Na bieżąco

Cała społeczność szkolna

11.Kształtowanie właściwych relacji między uczniami.

12.Ukazywanie poprawnych i społecznie akceptowanych form relacji w grupie rówieśniczej

13.Promowanie wartości tj. tolerancja, szacunek, poszanowanie godności, bezinteresowna pomoc

-godziny wychowawcze

-zajęcia aktywizujące

-dramy

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Uczniowie

 

 

Część 9: Cyberprzemoc

CELE:

 • ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych,

 • uświadomienie młodym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom czym jest przemoc elektroniczna, jak należy się przed nią chronić, jakie prawa przysługują osobie, która stała się jej ofiarą, gdzie szukać pomocy i wsparcia oraz z jakimi konsekwencjami spotka się osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej

 • informowanie i prowadzenie spotkań edukacyjnych dla opiekunów dzieci. Spotkania prowadzone przez psychologów, pedagogów, służby policyjne i śledcze,

 • wspieranie rodziców i opiekunów prawnych dzieci doświadczających cyberprzemocy

 • realizacja programu nauczania przy użyciu nowej technologii komunikacyjnej

 • wdrażanie do wykorzystania w celach edukacyjnych w szkole i poza nią technik teleinformacyjnych

 

Zadania

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialni

Termin

Odbiorca

1.Współpraca z rodzicami uczniów w celu zapoznania i eliminowania zachowań nacechowanych przemocą

-spotkania z wychowawcami, nauczycielami, przedstawicielami policji i pedagogiem

-organizacja spotkania z przedstawicielami policji dotyczącego przepisów prawnych chroniących uczniów przed zjawiskiem cyberprzemocy

Wszyscy nauczyciele/

Pedagog

W razie potrzeb

Rodzice

 

2.Podnoszenie kompetencji oraz stałe dokształcanie się w temacie przemocy elektronicznej

3.Kontynuowanie współpracy z policja

 

-konferencje

-spotkanie z przedstawicielami policji

-udział w rządowym programie

,, Bezpieczni w sieci,,

Nauczyciele

 

Wg harmonogramu

Nauczyciele

Wychowawcy

 

4.Promowanie bezpiecznego Internetu.

5.Propagowanie zasad zachowania w sieci. Świat wirtualny.

6.Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora

w projekty o tematyce przeciwdziałania cyberprzemocy oraz uzależnienia od korzystania z mediów

 

 

-pogadanki na lekcjach informatyki

-indywidualne rozmowy

-spotkania z policjantem ds. nieletnich

-organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

-wypracowanie reguł bezpiecznego korzystania z Sieci

-promocja bezpiecznych stron internetowych

-blokada rodzicielska

 

Wychowawcy,

Przedstawiciele

policji,

Pedagog

 

Na bieżąco

Uczniowie,

Rodzice,

Nauczyciele

7.Wykorzystanie nowoczesnych technik teleinformacyjnych w nauczaniu i uczeniu się

-udział w projektach;

,,Nie obawiaj się programować , to nie takie trudne,,

,,Eduscense’’

,,Zajęcia z mini dronami’’

Wychowawcy

Klas I-III

Nauczyciel informatyki

Agnieszka Buczma

Wg

harmonogramu

Uczniowie

 

 

 

 

 

Część 10: Uzależnienia

CELE:

skuteczne przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych , alkoholu i wyrobów tytoniowych przez uczniów naszej szkoły

 

 

 

Zadania

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Odbiorcy

1.Przeprowadzenie ankiety diagnozującej występowanie uzależnień

-prowadzenie badań ,ewaluacja

pedagog

Cały rok

Cała społeczność szkolna

2.Poszerzanie wiedzy rodziców, nauczycieli, wychowawców

na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

-spotkania z pedagogiem, psychologiem

-współpraca z PPP, policją

Pedagog

Wychowawcy klas

Adekwatnie do potrzeb

Rodzice

Wychowawcy

 

3.Informowanie uczniów i ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania w sytuacji zagrożenia narkomanią i dopalaczami

-zebrania z rodzicami

Pedagog

 

I półrocze

Rodzice

Uczniowie

 

4.Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w przypadku używania środków i substancji odurzających

-zebrania z rodzicami

-pogadanki

-prelekcje

- Współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pedagog

 

Wg potrzeb

Rodzice

Uczniowie

 

5.Informowanie uczniów na temat konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem i używaniem środków odurzających

-materiały informacyjne

-spotkania ze specjalistami

Pedagog

 

Na bieżąco

Uczniowie

 

6.Kształtowanie wśród uczniów postaw asertywnych w kontakcie z substancjami uzależniającymi,alkoho lem i wyrobami tytoniowymi

7. Kształtowanie w uczniach chęci dbania o swoje bezpieczeństwo

-lekcje wychowawcze

-program

,, Bezpieczne wakacje’’

- pogadanki, rozmowy kierowane

Wychowawcy

Pedagog

Cyklicznie

Uczniowie

 

8.Kształtowanie u uczniów samokontroli , radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji

-pogadanki

-zajęcia rozwijające zainteresowania

-drama

-zadania ,,Uczucia i emocje’’

Wszyscy nauczyciele/

wychowawcy

Na bieżąco

Uczniowie

9.Kształtowanie hierarchii systemu wartości , w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu

-projekcje filmów

-uświadamianie uczniom problemu związanych z chorobą AIDS i innymi chorobami cywilizacyjnym

Pedagog/

Nauczyciel biologii/

WDŻ

Rok szkolny

Uczniowie

10.Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej , pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności podniesienia samooceny,sukcesu

-SKS

-Wolontariat

-,,Kamienni przebierańcy”

-zajęcia z kreatywności

-zajęcia taneczne

-koło języka angielskiego

-szkolne koło PTTK

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Uczniowie

 

 

 

Część 11: Prawidłowe relacje rodzinne , przemoc w rodzinie

 

CELE:

• Uświadamianie roli i znaczenia rodziny dla prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego

• Rozpowszechnianie pozytywnych wzorców

• Udzielanie wsparcia uczniom z grup ryzyka

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Odbiorca

1.Stała kontrola sytuacji rodzinnej uczniów oraz odpowiednie reagowanie w przypadku pojawiających się zmian

-pogadanki

-broszury informacyjne

-publikacje

-Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Nauczyciele i wychowawcy

2.Podniesie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym takiego zagrożenia

 

 

 

 

3.Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie w społeczności lokalnej

-pogadanki z przedstawicielami służb

-udostępnianie materiałów szkoleniowych informujących o problemie

-współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi ucznia i rodzica

 

-współpraca z policją, OPS

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Rodzice/

opiekunowie/

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wszyscy zainteresowani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 2. analizę dokumentacji,

 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. rozmowy z rodzicami,

 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

 6. analizy przypadków.

Ewaluacja prowadzona będzie na bieżąco oraz przez zespoły powołane ds. ewaluacji.

Z wynikami prac zespołów w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

 

Data dodania: 2022-02-09 11:13:55
Data edycji: 2024-05-28 16:34:02
Ilość wyświetleń: 483

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w ankiecie szkolnej!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej